۱۶

سیستریک به کلمات اعتماد ندارد و فکر می‌کند توی مسیر چیزهایی از معنا را می‌دزدند و پیش خودشان قایم می‌کنند.

حتا او بعضی کلمات را می‌شناسد که معنایی را با معنای دیگر عوض می‌کنند و کسی هم نمی‌تواند مچ‌شان را بگیرد.

:/