۱۷

سیستریک فکر می‌کند جهان بر محور اوست که می‌چرخد.

و تا به حال دلیلی برای رد نظریه‌اش نیافته.