۱۸

سیستریک از هیچ‌چیز اندازه آویزان ِ یکی شدن بدش نمی‌آید.

برای همین حتا محبت‌های معصوم و بی‌دلیل هم گاهی وحشت‌زده‌اش می‌کند

طوری که مثل یک گاو، بی‌ملاحظه و بی‌تفاوت رفتار می‌کند