۱۹

سیستریک باز سرما خورده و مثل تمام سرماخورده‌های جهان پالتوی مخمل قهوه‌ای پوشیده و چای دارچینی و شیر می‌نوشد و به فلسفه‌ی زندگی می‌اندیشد.