بیس دیقه‌س مچاله شدی رو مبل و پتو آبیمو کشیدی رو دوشت و داری یه‌ریز حرف می‌زنی

حرفاتو مث قاشق‌هایی پر از آش شور و تیغ ماهی هواپیما می‌کنی و من همه چی رو می‌دونم و باز دهنم رو تا جایی که بتونم وا می‌کنم برا فرود …

بعدن ولی باس بشینم و یه فکری کنم برا هضمشون!