تو مگه عروسک خیمه‌شب‌بازی نیستی؟

پ کو نخات؟

نکنه یه وقتی که من حواسم نبوده فرشته‌ی مهربون تبدیلت کرده به آدم و شدی یکی مث بقیه؟ هوم؟