تاهو

سر صپی دیدم پشت پنجره دوتا پروانه‌ی مرده افتاده‌ن. آوردم گذاشتمشون کنار پرتقالا. مثلث عجیبی شدیم. با دوتا ضلع ثابت و منم که متغیر.