گیر افتاده میان کلاف آفتاب

بارها به خود می‌پیچم

در دلم آرزوی آن انگشتان تاریک جوانه می‌زند

با عبوری شهوتناک

بر ساق‌هایم.