زیر پاهای مرطوبت له شدم و موهام به صورتم چسبیده.

[من بالاخره می‌رسم به زمین]

من بالاخره می‌رم به آسمون

حتا اگه لباس زیرم از ساق پاهام سُر بخوره و بیفته رو صورت کثیفت.