حقیقت را با شانه‌ها و پهلوهایتان نیامیزید. از حقیقت جز بر اوراق سپید، حرفی نرانید. شما زاده‌ی ترس و دوزخید، دوزخ را با قلم‌هایتان ترسیم کنید. بدان‌گونه که نوک قلم‌ها و سر انگشتانتان گداخته شود. تاول‌های پوستتان نشانِ حقیقی شماست.

 

1 thought on “

دیدگاهها بسته هستند.