تتم

تعجب می‌کنم از عبور اعتقادات ِ روزها به شب

از انتقال خاطرات از شهری به شهر دیگه

از این‌که سینه‌های تازه جوونه زده‌ی دخترک‌ها، تو دریا هم باهاشونه

تعجب می‌کنم از این‌همه تداوم تو جهانی که گسیختگی حاکم مطلقه