ده‌ها زن با ساق پاهای کلفت و دست‌های پینه‌بسته و سینه‌های آویزون، خم شدن رو تشت‌های لب‌ریز از آب و صابون و دارن رخت چنگ می‌زنن

رخت‌های عزا …