آدم مگه چند بار تو عمرش انگیزه پیدا می‌کنه خودشو درست بشناسه ، که اون فرصتا رو هم کسایی که دستور می‌دن دستتو از شلوارت درآری ، ازت می‌گیرن ؟