با خلوت دیریاب و دل‌مشغولی‌های پاره‌وقت ، چلیپایی ساختم که قامت معوج ارتباطات پلاستیکی و بی‌مزه رو بهش چارمیخ کنم

به این امید که بازگشتی براشون در کار نباشه ، حتا به زور هم‌کاسه‌گی‌های اجباری و احوال‌پرسی‌هایی از سر آداب‌دانی.