انگار دو نفر آدم که مدت‌ها پنهونی و از زیر میز ، ساق پای همو لمس کردن، بخوان رو در رو بشینن و در موردش صحبت کنن. شدنی نبود، برای همین با اضطراب آشکاری حرفو عوض کردیم.