کاش شکافی بود برای نفوذ کردن و بعد پذیرفته شدن

روحم به ارواحی گره خورده که تاریک و مه‌آلودن و من عمیقن دوستشون دارم ولی این حتا یه ذره هم کافی نیست

برای التیام گرفتن زخم‌ها تماس قطعی لازمه

که میسر نمی‌شه لعنتی