وجود مداوم و بی‌شائبه‌ی کسی

همچون سنگ گوری که به گوری عمود شده .

محافظت و مراقبت دائم به علاوه‌ی سایه‌ی بالای سر و مالکیت مطلق