سه روز هیچی نخواستم

پس زدم

حالا آماده‌ی جذبم

باید کاری کنم

کاش خاکی که بهش تعلق دارم من و کسی که دوسش دارم رو به سمت خودش بکشه

کاش معجزه‌ای شه

  • باید چشامو ببندم و اینو پست کنم :)))