تاینی

کاغذی که زیر دستمه رد کمرنگی از هرچیزی که باید نوشته بشه رو داره. من صرفن دارم با دستای لرزون اون خطوط محو رو پررنگ‌تر می‌کنم.

حالا گیریم به مرور لرزش دستم کم‌تر شه و مسلط‌تر باشم ، بازم ارزش کم‌ترین تشویق و تجلیل رو نداره.

زاییدن کار پهلووناست.