من از سکوتِ تو بیرون می‌آیم

و می دانم آدم‌های زیادی در تو زجر می‌کشند

و می دانم که رفته‌رفته

در این فرشِ کهنه

در این دودکشِ روبه‌رو

در این درختِ باغچه ریشه می کنی

و می دانم که تو سال‌هاست در من

حرف نمی زنی

حرف نمی زنی

حرف نمی زنی

  • شهرام شیدایی گفته