سال پیش این موقع‌ها داشتم جنایت و مکافات می‌خوندم و مدل تعاملیم رو نسبت به آدم‌های اطراف بازبینی و بازچینی می‌کردم

دلم می‌خواد برای داستایوسکی نامه بنویسم و ازش تشکر کنم.