حتمن وقتی تو کوچه‌های تو در توی تاریک و باریک و پر از لجن، سر و ته آویزون بشم و تو حلقم سرب داغ بریزن می‌خوام این نکته‌ی طلایی رو کشف کنم که به پیش رفتن همیشه مترادف با پیشرفت نیست.