فیلم خوب و کم‌دیالوگی دیدم

چند تا ارتباط سبک و دلنشین داشتم

از کنار گره‌ها رد شدم بی‌اون که دست بهشون بزنم

حالا جهان تو راستای پاهام که ولو شدن رو میز، در حال صعوده